Rekisteriseloste

Hiusmuotoilua Tunteella RI Oyn asiakasrekisterin tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä 
Hiusmuotoilua Tunteella RI Oy
Y-tunnus 2681843-3
Yhteystiedot: 
Eerikinkatu 20
20100 Turku
040 4847728
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa [email protected]
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa pyydetään ensisijaisesti sähköpostitse.
Tunteella RI Oy on päätynyt tietosuojakartoituksessaan siihen lopputulokseen, ettei sen tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.
2. Rekisteröidyt 
Asiakkaat tai mahdolliset asiakkaat
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 
Rekisterin pitämisen peruste:
  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  
  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteriin kerätään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Asiakastiedot
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kts.yhteystiedot
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Tunteella RI Oy ulkopuolelle muutoin paitsi, että kirjanpidon järjestämiseksi tarpeellisia henkilötietoja luovutetaan Tunteella RI Oy käyttämälle tilitoimistolle joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Tunteella RI Oy välisen sopimuksen mukaisesti viranomaisille tai vakuutusyhtiölle.
8. Henkilötietojen säilyttämisaika
  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
  • Kirjanpidon tositteita säilytetään 6 vuotta, palkka- ja tilinpäätöstietoja 10 vuotta.
9. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle tilitoimistolle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Rekisterin henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.